UE Funds

UE Funds

Firma "Paulina Kalenik" Paulina Seliga otrzymała dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Tytuł projektu
„Wsparcie marki Lust Warsaw w działaniach zmierzających do zwiększenia rozpoznawalności marki
i kolekcji na rynku międzynarodowym”

Cele projektu
Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie rozpoznawalności produktów marki Lust Warsaw
na rynkach zagranicznych oraz wzrost sprzedaży eksportowej, w wyniku podjęcia działań
promocyjnych, przewidzianych w programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem
Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju. Realizacja zaplanowanych w ramach projektu
działań promocyjnych przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy na rynku
międzynarodowym. Skutkować będzie nawiązaniem nowych kontaktów, co przełoży się bezpośrednio
na wzrost przychodów z eksportu. W dalszej perspektywie, sukces realizacji opisywanego
przedsięwzięcia, pozwoli spółce na rozwój swojej oferty produktowej i rozszerzenie ekspansji
eksportowej na kolejne rynki zagraniczne. Dodatkowo, celem projektu jest również umocnienie
wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie poprzez promocję polskich marek produktowych na
perspektywicznych rynkach.

Planowane efekty
Rezultatem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej oraz intensyfikacja sprzedaży na
rynkach perspektywicznych. Realizacja projektu przyczynić się ma w konsekwencji nie tylko do
zwiększenia poziomu sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym rynkach krajów Zatoki Perskiej,
ale również do wzrostu świadomości i popularyzacji marki.

Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin realizacji: 01.09.2020 – 31.12.2022
Całkowita wartość projektu: 438 000 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego: 350 400 PLN (~80%)

Back to blog